ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
03/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (160.000€).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων, Κ.Α.Ε. 9000-9300-9340,9349α, οικ. έτους 2016.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 1-8-2016 και ώρα 12:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-08-2016 και ώρα 10:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02-09-2016 και ώρα 15:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08-09-2016 και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση τη διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μ ε τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.ionio.gr και www.promitheus.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε το σύνολο των προσφερομένων ειδών, είτε μία, είτε περισσότερες Ομάδες ειδών.

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Ελένη Καββαδία (11:00-13:00), στα τηλέφωνα 2661087663, 2661087122 και στο: ekavvadia@ionio.gr.

 

Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή