ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ι. Π. [Β]
01/08/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικο – οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση δίκλινων και τρίκλινων δωματίων σε ξενοδοχεία ή κτιριακά συγκροτήματα για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, συνολικού προϋπολογισμού 437.219,000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα από 1-10-2016 έως 30-9-2018. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ετών 2016, 2017 και 2018 του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε. 0819β.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25-7-2016 και ώρα 10:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-09-2016 και ώρα 15:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09-09-2016 και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promiteus.gov.gr

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση τη διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μ ε τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ionio.gr και www.promitheus.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει Η Αναθέτουσα Αρχή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ιονίου Παν/μίου Ιωάννου Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα τηλ. 2661 0 87659 και 2661 0 87601, fax 2661 0 87635.

Με εντολή Πρύτανη
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχ/σης
Αντώνης Κουρτέσης

 

Πλήρες Κείμενο Διακήρυξης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή