ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια διαγωνισμού 06/2016 της Ι ΜΠ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΤΟΣΚΕΔΜΕ Βέροιας από 02/8/2016 έως 31/8/2016
18/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση στον τύπο της προκήρυξης του διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) του ΤΟΣΚΕΔΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια), λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη συγκροτηθείσα με το (δ) όμοιο Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).
Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτήματος «Γ» του παρόντος, μετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από τη Μεραρχία.
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 06/2016 προκήρυξη και παρακαλούμε:

α. Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύθυνσή μας (Ι Μεραρχία Πεζικού/4ο Επιτελικό Γραφείο, Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59100).

β. Την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας (Τμήμα Εμπορίου), για την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων και την αποστολή σε μας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης.

γ. Τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, όπως αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ, το Γ’ΣΣ και η ΑΣΔΥΣ, που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Δημήτριος Σκρινής, Επιτελής Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, τηλ: 23310-32402.

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ