ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΑΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΚ.14/2016)
11/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 14/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ΄αριθμ. 1460/2016 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών 20.077.312,50€ χωρίς ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ ΟΧΙ 4 -7-2016 8-7-2016 8-7-2016
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4-7-2016 και ώρα
12.00 μ.μ.

19-7-2016 και ώρα
12.00 μ.μ.

Κατόπιν
ειδοποίησης
μέσω της
πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ1. Η διενέργεια του Επιμέρους Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007.

2. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας. Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
3. Στον επιμέρους διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν μεταφορείς που ήδη συμμετέχουν στο ΔΣΑ και έχουν γίνει αποδεκτοί σε αυτό δυνάμει των αρ. 1385/2016 και 1457/2016 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν της αρχικής Διακήρυξης ή που θα υποβάλουν ενδεικτική προσφορά στο πλαίσιο του επιμέρους διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ (δυνάμει των αρ. 1385/2016 και 1457/2016 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής), θα κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Το ΔΣΑ δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Περιφέρεια Αττικής να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών. Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄ της εν λόγω Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και περιλαμβάνει επίσης την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της εν λόγω Διακήρυξης.
4. Για τη συμμετοχή στον επιμέρους διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
5. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες (300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση promanat@patt.gov.gr
Διευκρινήσεις σχετικά με τα Δρομολόγια θα δίνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής στα τηλέφωνα 2132101347, 213 21014348, 213 2101304, 213 2101305.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ