ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό πρόσωπο ΄΄Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015-2016 » για τα (4) Είδη Παντοπωλείου και (7) Είδη Οπωροπωλείου ( 01/07/2016 )
04/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό πρόσωπο ΄΄Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015-2016  » για τα
(4) Είδη Παντοπωλείου και  (7) Είδη Οπωροπωλείου

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει
την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης (68/2016 απόφαση σύμφωνης γνώμης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 56914/17-09-2015 διακήρυξης, προηγηθέντος εν μέρει άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2015-2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 281.193,44€ προ ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2007.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμαρχος Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση προμήθειας για τα άγονα τμήματα του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 97.616,91€ προ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα ειδών ως κάτωθι :
•    Τμήμα (4) Είδη Παντοπωλείου, προϋπολογισμού 61.305,06€ προ ΦΠΑ, με συμπλήρωση τιμολογίου Οικονομικής Προσφοράς με τιμές μονάδας και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1.227,00€
•    Τμήμα (7) Είδη Οπωροπωλείου, προϋπολογισμού 36.311,85€ προ ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης (%), επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου-ΠΙΝ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 727,00€

Δεκτές γίνονται διακριτές προσφορές για ένα η περισσότερα Τμήματα της προμήθειας, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνο Τμήματος.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα αναρτηθεί η παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα πλήρη τεύχη του αρχικού διαγωνισμού.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας, ενώ το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης έχουν αναρτηθεί στις 17-09-2015 στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/ Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης προκήρυξης του αρχικού διαγωνισμού, καθώς και της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης θα βαρύνουν τους  αναδόχους  Προμηθευτές.
Τόπος παράδοσης, στην κάθε δομή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας ή του Οργανισμού του Δήμου Κέρκυρας και Χρόνος Παράδοσης, ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, (άρθρο 4 της Διακήρυξης), τα οποία που  θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους όλα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. αριθ  56914/17-09-2015 διακήρυξη.
H προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, στάλθηκε για δημοσίευση στην Ε.Ε. στις: 30-06-2016.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ θα είναι στις 05-08-2016, ώρα 18.00 μ.μ..
Λόγω της αναγκαιότητας της προμήθειας των αγαθών, η αποσφράγιση της διαπραγμάτευσης θα γίνει της επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την 08/08/2016 και ώρα 12.00π.μ. ταυτόχρονα και για τα δύο στάδια Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση, η δε σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Τέλος ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους, ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄ /27-05-2016), αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στην φορολογητέα αξία. Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 1.6.2016, άρα διευκρινίζεται  ότι οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που σχετίζεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αναφερόμενου διαγωνισμού (π.χ. συμπλήρωση της Οικονομικής Προσφοράς) θα υπολογιστεί με το νέο συντελεστή, ήτοι 24%.


       Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


   ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή