ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ Ε.ΟΧ. - «Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής – τεμαχισμού - δεματοποίησης – κομποστοποίησης απορριμμάτων»
10/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής– τεμαχισμού– δεματοποίησης– κομποστοποίησης απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ΤΜΗΜΑ της προμήθειας.
Περιγραφή Αντικειμένου: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση στις εγκαταστάσεις του ΣΥΔΙΣΑ, εκπαίδευση χρήσης, δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, αποτελούμενου από δύο τμήματα.
ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων για την μονάδα υποδοχής – τεμαχισμού- διαχωρισμού - δεματοποίησης – κομποστοποίησης απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.059.752,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι: 1) Δεματοποιητής-τεμάχιο ένα (1), 2)Κόσκινο διαχωρισμού-tromel -τεμάχιο ένα (1), 3) Κομποστοποιητής - ομοιογενοποιητής απορριμμάτων-αναστροφέας σωρών κομποστοποιήσης -τεμάχιο ένα (1), 4) Σύστημα αερόβιας επεξεργασίας -τεμάχιο ένα (1), 5) Ραφιναρίστης κομποστοποιήσης -τεμάχιο ένα (1), 6) Κινητό ΚΔΑΥ-τεμάχιο ένα (1), 7) Τεμαχιστής πρασίνων με γερανό-τεμάχιο ένα (1), 8) Ελαστιχοφόρος τηλεσκοπικός φορτωτής-τεμάχιο ένα (1), 9) Ελαστιχοφόρος φορτωτής–τεμάχιο ένα (1), 10) Χοάνες εναπόθεσης απορριμμάτων-τεμάχια δύο (2), 11) Αναλώσιμα έξι (6) μηνών-τεμάχιο ένα (1), 12) Δοκιμαστική λειτουργία για τρεις (3) μήνες –τεμάχιο ένα (1).
ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια μεταλλικών σκεπάστρων, προϋπολογισμού 221.698,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι: 13) Μεταλλικό σκέπαστρο χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων -τεμάχιο ένα (1), 14) Μεταλλικό σκέπαστρο δεματοποιητή -τεμάχιο ένα (1), 15) Μεταλλικό σκέπαστρο χώρου εναπόθεσης κομπόστ -τεμάχιο ένα (1).

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για Τμήμα αυτής, για το σύνολο όμως των ζητούμενων ειδών ανά Τμήμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 2.281.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α.(2.828.998,00 € με Φ.Π.Α.)
Τόπος Παράδοσης : Στον Δήμο Κέρκυρας στο χώρο που έχει εξασφαλίσει ο ΣΥΔΙΣΑ εντός του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ή όπου αλλού στο νησί της Κέρκυρας αδειοδοτήσει τη δραστηριότητα ο ΣΥΔΙΣΑ. Χρόνος Παράδοσης των ειδών και θέσης σε πλήρη λειτουργία έως πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (για κάθε τμήμα). Χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας με ευθύνη του Αναδόχου τρεις (3) μήνες μετά την παράδοση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με Σ.Α. 2015ΕΠ02200004. Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 62.7131.001του Δημοτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής για κάθε τμήμα, ως ακολούθως για το ΤΜΗΜΑ Α: 41.195,04 €, για το ΤΜΗΜΑ Β: 4.433,96 €, για το σύνολο της προμήθειας (εφόσον δοθεί προσφορά και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ): 45.629,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οι συνεταιρισμοί, ή οι ενώσεις/κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλουν κοινή προσφορά, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr)ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει ως εξής: Α) με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής (προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής) για κάθε είδος του εξοπλισμού το οποίο θα παραδοθεί πλήρες εγκρίσεων, Β) με εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, με τον συνολικό Φ.Π.Α., μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Ημερομηνία Αποστολής στην Ε.Ε.: 08/06/2016
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 01 / 08 / 2016, ώρα 17.00 μ.μ. διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον πενήντα δυο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TED). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 23229 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 05 / 08 / 2016 και ώρα 11.00 π.μ., στη συνέχεια την ίδια ημέρα στις 12.00 μ. θα ακολουθήσει το άνοιγμα των φυσικών φακέλων.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Εννέα (9) μηνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.4 της παρούσας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

Δείτε το αρχείο της διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή