ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Παρόχου Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΝ, για Ένα (1) έτος και με Δικαίωμα Προαίρεσης (option) για Ένα (1) Επιπλέον Έτος, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξακοσίων Τριάντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Ευρώ και Τριάντα Ενός Λεπτών (630.894,31€) (και για τα δύο έτη), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ
30/05/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Diakiryxi8_16GEN_F436171704.pdf