ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και ΝΠΔΔ
24/05/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ Ε.ΟΧ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και  ΝΠΔΔ» που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέρκυρας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας «ΟΚΠΠ»,  Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας και Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή των αντίστοιχων Συμβάσεων, με δυνατότητα  παράτασης  της  χρονικής  διάρκειας  χωρίς  υπέρβαση  των  συμβατικών ποσοτήτων, με σφραγισμένες προσφορές και το κριτήριο κατακύρωσης είναι ανά είδος: 
α)  για τη προμήθεια υγρών καυσίμων η  μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη έκπτωση με βάση την εβδομαδιαία  μέση Λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Παρατηρητήριου Τιμών & τιμοληψιών – Παρατηρητήριο τιμών υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Κέρκυρας όπως δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr,
β) για τη προμήθεια λιπαντικών  η χαμηλότερη τιμή,
εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους Φορείς σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ  της προμήθειας, όμως επί ποινή αποκλεισμού για τη συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα της κάθε ομάδας, ως εξής:
•    Για τον Δήμο Κέρκυρας:
ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική ποσότητα 626.450 Λίτρα, προϋπολογισμού 517.508,45€ (προ ΦΠΑ),με  εγγύηση συμμετοχής: 10.351,00 €
ΟΜΑΔΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική ποσότητα 9.194 Λίτρα & 440 Κιλά, προϋπολογισμού 64.043,00€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 1.281,00 €
•    Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (ΟΚΠΠ):
ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ συνολική ποσότητα 11.405 Λίτρα, προϋπολογισμού 8.246,93€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 165,00 €
ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ συνολική ποσότητα 5.160 Λίτρα, προϋπολογισμού 3.830,12€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 77,00 €
ΟΜΑΔΑ 5 :ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΟΥ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ–ΦΑΙΑΚΩΝ συνολική ποσότητα 19.697 Λίτρα, προϋπολογισμού 17.226,92€ (προ ΦΠΑ),με εγγύηση συμμετοχής: 345,00 €
ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ συνολική ποσότητα 1.095 Λίτρα, προϋπολογισμού 1.271,46€ (προ ΦΠΑ),με εγγύηση συμμετοχής: 26,00 €
ΟΜΑΔΑ 7: ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ συνολική ποσότητα 1.135 Λίτρα, προϋπολογισμού 1.314,94€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 27,00 €
ΟΜΑΔΑ 8: ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ – ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ συνολική ποσότητα 11.525 Λίτρα, προϋπολογισμού 9.121,01€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 183,00 €
•    Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης:
ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συνολική ποσότητα 92.000 Λίτρα, προϋπολογισμού 57.224,00€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 1.145,00 €
•    Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης:
ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συνολική ποσότητα 97.000 Λίτρα, προϋπολογισμού 60.334,00€ (προ ΦΠΑ), με εγγύηση συμμετοχής: 1.207,00 €.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να απευθύνεται προς τον Δήμο Κέρκυρας και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να ορίζει την ΟΜΑΔΑ ή τις ΟΜΑΔΕΣ με τα προσφερόμενα είδη και τον αντίστοιχο Φορέα (Δήμο Κέρκυρας ή Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας «ΟΚΠΠ» ή  Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης  ή  Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης),  και θα πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον επτά  (7) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε  740.120,82 € χωρίς Φ.Π.Α. (910.348,61 € με Φ.Π.Α.)
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κέρκυρας , από ίδιους πόρους του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας και την Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας εκπαίδευσης .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Οι συνεταιρισμοί.
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
οι οποίοι έχουν το δικαίωμα εμπορίας-διανομής των προς προμήθεια ειδών  και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr).
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται  ανά Φορέα με την έκδοση τμηματικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από αυτόν τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία Αποστολής στην Ε.Ε.: 23/05/2016, επίσης θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, σε δύο οικονομικές εφημερίδες σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  18/07/2016, ώρα 18.00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον πενήντα δυο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TED). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 22/07/2016 και ώρα 11.00 π.μ., στη συνέχεια την ίδια ημέρα στις 12.00 μ. θα ακολουθήσει το άνοιγμα των φυσικών φακέλων.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή