ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
20/05/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ΄αριθμ. 1024/2016 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2016, προϋπολογισμού 97.970,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Οι ανωτέρω τοποθεσίες και οι απαιτούμενοι ψεκασμοί (2 ψεκασμοί) , αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διενεργήσει με την τιμή κατακύρωσης, μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας το ανώτερο μέχρι 2,5 ψεκασμούς στις περιοχές που θα απαιτηθεί και θα του υποδείξει η υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ψεκασμών δεν υπερβεί τον προϋπολογισμό του έργου.
Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 5 & 6) του Π.Δ.60/2007.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και
συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23-05-2016. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 -06-2016 και ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.eprocurement.gr.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν :

α) Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 16PROC004128733 2016-04-04 7/63 Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν του όρους του άρθρου 7 του Π.Δ.118/2007 και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
γ) Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
δ) Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 06-09-2016.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ύψους 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούμενου ποσοστού 2%.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεμπορική & Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών) , σε μία (1) τοπική εφημερίδα (Αττικό Βήμα) και στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης .
Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος, κ. Φάσσος Θεόδωρος τηλ. 213-2005158 Fax: 213-2005151).
Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κ. Ντουλμπέρη Λάμπρο, τηλ: 213-2005352).

Επισυνάπτεται η περίληψη...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ