ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜμΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
29/09/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα της «Ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού ,εμπορίου υπηρεσιών» είναι μέχρι τις 30/10/2014.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί, να έχει υποβληθεί στον φορέα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Πάτρα ή στο Επιμελητήριο Κέρκυρας το αίτημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε έντυπη μορφή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα , όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης και να έχει εκδοθεί και η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση (όπου αυτή απαιτείται).
Σε περίπτωση που το αίτημα ολοκλήρωσης δεν υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου η εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.
Διαφορετικά, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να συνεχίσει το έργο της, αλλά η ολοκλήρωσή του δεν είναι δυνατή, θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλλει αίτηση τρίμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της.
Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr και στη συνέχεια να αποσταλεί είτε στα γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είτε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας σε έντυπη μορφή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται πλέον να υλοποιήσει το έργο της θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα απένταξης, το οποίο θα προσκομίσει με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης Ν1599/86 σφραγισμένης και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδια κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ. 2661081026, 2661080575 diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή