ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ICT4GROWTH
08/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός Προγράμματος για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT4GROWTH".

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους: Κατηγορία Ι, από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και Κατηγορία ΙΙ, έως 20.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η έγκριση των προτάσεων διενεργείται βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για τον κύκλο αυτό. Οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και έγκρισης προτάσεων για τον 1ο κύκλο είναι:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 18/02/2013

Καταληκτική ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 17/05/2013

Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:

o   Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη

o   Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα

o   Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία

o   Υγεία και Πρόνοια

o   Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

o   Μεταφορές

o   Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ICT4Growth_odhgos_F1856022343.pdf