ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
01/03/2011
ΠΗΓΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας & ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  του Υπουργείου  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραμμα:

 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων,

1.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος /  εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

α) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου,  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α). 

γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της  Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α). 

δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

 

3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.

 

4. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 40% ως 50% όπως αναλυτικά παρατίθενται στον Οδηγό ( εξαρτάται από το εάν η επιχείρηση υποβάλλει μεμονωμένη πρόταση, ή υποβάλλει ως συμμέτοχος σε ομαδικό σχήμα, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης) .

 

5. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-2011 μέχρι τις 24-05-2011 ώρα 14:00 μέσω των διαδικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.

6. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους , καθώς επίσης για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με το Γραφείο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, στο τηλέφωνο 2661081026.

Σχετικα αρχεία 

Οδηγος: http://www.efepae.gr/eksostrefeia.html

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DT_auksisi_proupologismou_programmatos_eksostrefeia_antagonistikotita.doc
EXOSTREFEIA_DELTIOTYPOU_2-2_F1635586578.doc
FAQsExostrefeias-ORTHIEPANALIPSI(18-05-2011)_.doc
ODIGOSEXOSTREFEIAMEDIORTHOSEIS-PROSDIMOSIEFSI(19-05-2011).doc
kya-exostrefeia.pdf
perilipsi-exosrefeia.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αφορά στην προκήρυξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. (11/02/2011)
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" μέχρι 14/06/2011 (20/05/2011)