ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010»
20/04/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι προδημοσιεύτηκε στις 14/4/2010 το Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  το οποίο καταργεί την προτέρα προδημοσίευση του προγράμματος «Πράσινες Υποδομές 2009» από τον Μάιο του 2009.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις. με δραστηριότητα σε ένα από τους ΚΑΔ 2008 που αντιστοιχεί στους κωδικούς 37: Επεξεργασία λυμάτων, 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών και 39:δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων. Επισημαίνεται ότι  ισχύει ο  κανονισμός de minimis ενώ, δεν είναι επιλέξιμες οι αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες και  επιχειρήσεις Franchising.

Επίσης οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές, το ύψος του προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το 100% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, να μπορεί να αποδείξει την Ιδία συμμετοχή της και να λειτουργεί νόμιμα με όλες τις αδειοδοτήσεις.

Όρια προϋπολογισμού: από 300.000€ έως 250.000.000€ ανά αίτηση. Το ποσοστό δημόσιας Χρηματοδότησης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Για την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι Μεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δημόσια επιχορήγηση έως 35% ενώ οι Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις έως 40%. Η Ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25%  ενώ η τραπεζική συμμετοχή καλύπτει το υπόλοιπο ποσοστό.  Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν για εντάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 οπότε και θα αναθεωρηθούν βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2011.  

Οι κύριες επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης  αποβλήτων όπως είναι η : Συλλογή, Μεταφορά, Μεταφόρτωση, Προσωρινή αποθήκευση και Επεξεργασία. Επίσης,  οι δευτερεύουσες επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις για: Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και ΚΥΑ 19396/1546 (ΦΕΚ 604/18-6-97), Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01).Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά) τα Βιομηχανικά απόβλητα, τα Ειδικά ρεύματα υλικών και τα Αστικά Απόβλητα (εξαιρουμένων των αστικών λυμάτων).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της επιχείρησης, ενώ για νεοσύστατες ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της επιχείρησης. Και στις 2 περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης εφόσον υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Προγραμματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Διεύθυνση Bιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (ΔΒΧΠ) όπως θα αναλύεται στην απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με το ειδικό έντυπο υποβολής που παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρ. υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

Οι προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή (με συστημένη επιστολή, ιδιοχείρως ή ταχυμεταφορά) το αργότερο σε επτά ημέρες - ημερολογιακές – μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (όπως αυτή οριστεί με την προκήρυξη) στην Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026 καθώς και στο τηλ. 801 11 36 300 (Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PRASINES-YPODOMES-teliko-30-4-2010_F26904347.pdf
Y-A-PROSKLISI-EKDILOSIS-ENDIAFERONTOS-PRASINES-YPODOMES_F2009310235.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση Προγράμματος "Πρασινες Υποδομές 2010". (18/06/2010)