ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρωτοτυπώ 2009 - Επιχειρήσεις - Προδημοσίευση προγράμματος
Στόχος η ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρωτοτυπώ 2009 - Επιχειρήσεις - Προδημοσίευση προγράμματος Περιγραφή: Το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 - Επιχειρήσεις» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.   Πρόγραμμα:  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/11/2009-...Οι προτάσεις υποβάλλονται  συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Για τις ανάγκες του οδηγού επιλέξιμοι φορείς είναι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα II), με έναρξη επιχειρηματικής  δραστηριότητας 1 έως και 5 ετών από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) διαχειριστική χρήση, και, οι οποίες  επιδιώκουν:
  1. την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή,
  2. την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή
  3. την εφαρμογή καινοτόμων/πρωτότυπων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία τους,δια μέσου της υλοποίησης /εφαρμογής πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.  Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή εμπορικής εταιρείας (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη).
Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
 • να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
 • να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται). 
 • να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
 • να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).
  Τι χρηματοδοτείται: Υλικές και άϋλες δαπάνες.  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
 1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
 2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
 3. Δαπάνες marketing και Οργάνωσης - Αλλες Δαπάνες
 4. Δαπάνες Συμβούλου
Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων είναι 50.000€ - 200.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% ή 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.  Προϋπολογισμός: Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 12.000.000,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Αρμόδιος Φορέας -Επωνυμία:  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Οργάνωσης

Διεύθυνση:   Μεσογείων 119 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 6969225, 210 6969226 Ιστοσελίδα:   http://www.ggb.gr

Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ypan.gr/c_announce/45_5507_cms.htm

 Οδηγός Προδημοσίευσης:  Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή