ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Yποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

Περιγραφή: Yποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ (Πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε.) με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους ή κλάδους υψηλής τεχνολογίας  ή διαθέτουν τα μέσα να υλοποιήσουν οι ίδιες μέρος της έρευνας.

 Κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι ΜμΕ έχουν την ανάγκη εξειδικευμένου φορέα (φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση μέρους της έρευνας για λογαριασμό τους με σκοπό την επίλυση κοινών προβλημάτων/αναγκών ή την επίτευξη κοινών στόχων. Στην πρώτη περίπτωση οι επιχειρήσεις αναμένεται να είναι κυρίως ΜμΕ του ίδιου κλάδου, ενώ στη δεύτερη διαφόρων κλάδων (πολυεπιστημονική προσέγγιση). Για την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις του κλάδου, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενθαρρύνεται η συμμετοχή συνδέσμων επιχειρήσεων. Οι Επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές) στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις από την παρούσα δράση  είναι οι ακόλουθοι:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία
3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα)
4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική 
5. Ενέργεια
6. Μεταφορές 
7. Περιβάλλον
8. Υγεία
9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας
10. Πολιτιστική Κληρονομιά
11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης    
  Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες:
 • Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
 • Φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ (RTD performers).
 • Σύνδεσμοι ή ενώσεις ΜμΕ (προαιρετικά)
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4/8/2009-26/10/2009. Η πράξη θα διαρκέσει έως το τέλος του 2013 και θα γίνει σε τουλάχιστον δύο κύκλους αξιολόγησης. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει για τις προτάσεις που θα υποβληθούν έως τις 26/10/09. Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις:
 • Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με έδρα της παραγωγικής ή της ερευνητικής τους υποδομής στην ιδία ή σε διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας.
 • Φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ (RTD performers).
  Ως φορείς ΕΤΑ νοούνται οι παρακάτω:
  • Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) και Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων (όπως ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΔΠΘ, ΕΙΕ, EΚΕΦΕ "Δ", ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ) ή τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ.
  • Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και το Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ (ΕΚΕΠΥ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΤΑΚΕΙ AE, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ AE, ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ).
  • Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 (όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τα Ιδρύματα της Ακαδημίας Αθηνών, το ΕΑ ΙΤΥ κτλ).
  • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις.
 • Σύνδεσμοι ή ενώσεις ΜμΕ (προαιρετικά) που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους, οποιασδήποτε μορφής, με κοινά προβλήματα, ανάγκες (αφορά κυρίως ΜμΕ ιδίου κλάδου) και στόχους (ΜμΕ διαφόρων κλάδων, πολύ-επιστημονική προσέγγιση στην επίτευξη των κοινών στόχων ή επίλυση κοινών προβλημάτων και αναγκών).  Η πρόταση για χρηματοδότηση υποβάλλεται απαραίτητα από τρεις ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με τη συμμετοχή επί συμβάσει (υπεργολαβία) ενός τουλάχιστον φορέα εκτέλεσης ΕΤΑ (Νομικό πρόσωπο) και με προαιρετική τη συμμετοχή των αντίστοιχων συνδέσμων ή ενώσεών  των ΜμΕ. Τονίζεται ότι:
 1. Είναι απαραίτητη η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπου η μια εξ αυτών ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής), αλλά κάθε μια ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στην ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης ό,τι αναφέρεται για τις ΜμΕ ισχύει και για τους Συνδέσμους ή ενώσεις τους. 
 2. Η επιχείρηση, για λογαριασμό/όφελος της οποίας φορέας εκτέλεσης ΕΤΑ (RTD performer) υλοποιεί έρευνα επί συμβάσει, συνυποβάλλει προσύμφωνο υπεργολαβίας με την αντίστοιχη εταιρεία BETA, ή με το Ίδρυμα, ή με το Ερευνητικό Κέντρο, ή με την εταιρεία. Ο προϋπολογισμός της υπεργολαβίας θα κυμαίνεται από 25 έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Το πιο πάνω ποσοστό της υπεργολαβίας θα εξαρτάται από την εμπειρία/ υποδομή των συμμετεχουσών σε κάθε πρόταση επιχειρήσεων. Το υψηλότερο ποσοστό θα αφορά στην περίπτωση πρότασης από ομάδες ΜμΕ που δε διαθέτουν ίδια μέσα για την υλοποίηση της έρευνας και το χαμηλότερο για ΜμΕ σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και σημαντικής εμπειρίας και υποδομής.
  Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας σε εθνικό επίπεδο, ικανός να υλοποιήσει το τμήμα του έργου. Ο φορέας εκτέλεσης ΕΤΑ ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στην επιχείρηση με την οποία έχει συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας.
 3. Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
 4. Ανεξάρτητη επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.   
 5. Δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την πράξη περισσοτέρων των δύο προτάσεων ανά εταιρεία (είτε ως Συντονιστής, είτε ως συνεργαζόμενος φορέας).
 6. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό. 
 7. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο του ανατιθέμενου έργου, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.
 8. Ενθαρρύνεται η διεθνής συνεργασία και η δικτύωση με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό η πράξη είναι ανοιχτή σε συνεργασία με ερευνητικούς ή παραγωγικούς φορείς άλλων χωρών, υπό την προϋπόθεση χρηματοδότησης των συνεργαζόμενων φορέων του εξωτερικού αποκλειστικά από δικούς τους πόρους ή από πόρους της χώρας προέλευσής τους. 
  Τι χρηματοδοτείται: Υλικές και άϋλες δαπάνες  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης υπολογίζεται περίπου σε 35.000.000€. Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται στα 300.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000€. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:
α) Δαπάνες «προσωπικού» (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό, στο βαθμό που απασχολούνται στο ερευνητικό έργο).
β) Δαπάνες για «όργανα και εξοπλισμό»: αφορά δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο.
γ) Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει»: αφορά δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά και φυσικά πρόσωπα. ( Το ποσοστό του προϋπολογισμού της κατηγορίας αυτής στο σύνολο του προϋπολογισμού του φορέα/ έργου δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%.)
δ) Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» από το εσωτερικό ή/και το εξωτερικό: αφορά δαπάνες για τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης.
ε) «Συμπληρωματικά γενικά έξοδα» που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων.
στ) Aλλες «λειτουργικές δαπάνες», περιλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων (αναλώσιμα, μικροεξαρτήματα) και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας.
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α. Τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία των φορέων για τις δαπάνες και τα έσοδα του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ.Προϋπολογισμός: Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 23.730.000,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Πληροφορίες - Επωνυμία:  Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)Χειριστής:  Ν. Σαργιάνος , Κ. ΚωδωνάςΔιεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 115 10Τηλέφωνο: 210 7458196, 210 7458123Email:  nis@gsrt.gr , kodonas@gsrt.grΙστοσελίδα:  http://www.gsrt.gr

Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6249

Οδηγός εφαρμογής Μμε:  Κατεβάστε το αρχείο

Προκήρυξη Ομάδων Μμε: Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπα υποβολής πρότασης Ομάδων Μμε:  Κατεβάστε το αρχείο

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου υποβολής Ομάδων Μμε:  Κατεβάστε το αρχείο

Θεματικές προτεραιότητες της πράξης:   Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή