ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης από φορείς καινοτομίας
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Περιγραφή: Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης από φορείς καινοτομίαςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και ΕπιχειρηματικότηταΆξονας: ΑΠ. 1: Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική ΑνάπτυξηΣε Ποιούς Απευθύνεται: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής Τομείς Ενδιαφέροντος: Τεχνολογία, Έρευνα, Καινοτομία Γεωγραφική Περιοχή: Όλες οι περιφέρειες Προϋπολογισμός: 8.400.000 €Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 26/3/2009 (έως εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης και με σειρά προτεραιότητας) Όροι:Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε και παράλληλα καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με βάση την συγκεκριμένη σύσταση, ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο της "ανεξάρτητης επιχείρησης", σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται μια ΜμΕ να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης ή να ελέγχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% από μια ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ΜμΕ περιλαμβάνονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 
- Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
- Δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
- Δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων του τομέα γεωργίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν ανήκουν στον κλάδο της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 104/2000 του Συμβουλίου.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06).
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
- Κατά την τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από συμμετοχή σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 € σύμφωνα με τον κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κανόνας de minimis). Ειδικότερα για τον τομέα οδικών μεταφορών, οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, σύμφωνα με προαναφερθέντα κανονισμό.
- Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άλλο κουπόνι καινοτομίας ακόμα και για διαφορετικό πρόβλημα που αφορά άλλο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας.
- Οι δραστηριότητές τους εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) που αναγράφονται  στον ακόλουθο πίνακα 2.
Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6041
Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
Υπεύθυνος: Β. Γέρος, Τηλέφωνο: 210 7458172,
E-mail: vgeros@gsrt.gr

Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με την δράση και  θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης υποστηρίζονται από το Γραφείο Αρωγής (Help Desk), με στοιχεία επικοινωνίας: 801 11 24900.
Συνημμένα Αρχεία Προκήρυξη δράσης 255,7 KbΟδηγός εφαρμογής 514,8 KbΟρισμός ΜμΕ 145,5 Kbde minimis κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 82,8 KbΒάση Δεδομένων Φορέων Καινοτομίας 50 KbΣΤΑΚΟΔ 2003 591,4 KbΣυχνές Ερωτήσεις 462,7 KbΕνδεικτικές Φόρμες Ηλεκτρονικής Υποβολής 1,1 MbΟδηγίες για την δημιουργία και την υποβολή αίτησης 2 MbΚανονισμοί για τις δραστηριότητες 653 KbΟδηγίες για την καταχώρηση σχεδίων καινοτομίας από Φορείς Καινοτομίας 2,4 MbΕνδεικτικό Υπόδειγμα Σύμβασης Επιχείρησης - Φορέα Καινοτομίας 82 Kb 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή