ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνεργασία
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνεργασία Περιγραφή:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α/ ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β/ υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και γ/ παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί. Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ  Αποδέκτες: Συμπράξεις επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, ΑΕΙ /ΤΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/8/2009-13/11/2009. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στη ΓΓΕΤ για όσο διάστημα διαρκεί η προκήρυξη.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή παράδοσης με εταιρεία ταχυμεταφορών, η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕΔ -ΕΤΑΚ μέχρι τις 16/10/2009 και ώρα 12:00. Η ημερομηνία υποβολής πρότασης καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο.Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Η προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις: Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας  (συνολικού προϋπολογισμού 300.000 -1.000.000 €) και Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 -3.000.000 €). Και οι δύο Πράξεις της δράσης απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις (η συμμετοχή των οποίων είναι υποχρεωτική στη σύμπραξη), ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης ή/και πειραματικής ανάπτυξης. Για τα έργα μικρής ή μεσαίας κλίμακας πρέπει να υπάρχει η μία από τις δύο κατηγορίες δράσεων, ενώ στα έργα μεγάλης κλίμακας μπορεί να συνυπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και πειραματικής ανάπτυξης.Τι χρηματοδοτείται: Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι επιμέρους τομείς των τομέων:

 1. Υγεία
 2. Βιοτεχνολογία
 3. Ενέργεια - Περιβάλλον - Κλίμα
 4. Νανοτεχνολογία
 5. Μεταφορές
 6. Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Πολιτισμός
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 8. Κλωστοϋφαντουργία - Μεταποίηση (περιλαμβανομένων των τροφίμων)
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και των δύο πράξεων είναι οι εξής:α) Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζουν το κυρίως αντικείμενο του έργου και στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της δεδομένης τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίαςβ) Δράσεις πειραματικής ανάπτυξης /επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η “εμπορική” βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά δε δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο άμεσαγ) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης)δ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ και ερευνητικούς φορείς.ε) Δράσεις προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο των έργων και της συμμετοχής σε αντίστοιχα διεθνή δίκτυαΎψος και είδος ενίσχυσης:  Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης:
 1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
 3. Δαπάνες για κτίρια
 4. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας
 5. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
 6. Συμπληρωματικές δαπάνες
 7. Δαπάνες αναλωσίμων
 Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
 • Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.
Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜμΕ:
 • όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος
 • οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις
 • οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος.
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνον εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά το δικαιούχο (αυτό ισχύει μόνο για τους ερευνητικούς φορείς). Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για τις επιχειρήσεις.Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 95.000.000,00 €Δημόσια δαπάνη: 76.100.000*Σημειώνεται ότι για την κάθε περιφέρεια μετάβασης και τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 έχουν δεσμευθεί συγκεκριμένα κονδύλια. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ   

Πληροφορίες: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) Χειριστής:   Β. Γέρος, Χ. Μπακολιάς Διεύθυνση:   Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο:   210 7458172, 210 7458195, 210 7458000 (τηλεφωνικό κέντρο)  Email:   vgeros@gsrt.gr, cbakolias@gsrt.gr

Πρόσθετα στοιχεία:Προκήρυξη & πληροφοριακό υλικό: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6263 Προκήρυξη:   Κατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Εφαρμογής:   Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή