ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Περιγραφή: Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας.   Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013    Αποδέκτες: Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  10/8/2009-...  Ανοιχτή προκήρυξη από την άνω ημερομηνία μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού, αλλά όχι αργότερα από την 30/6/2013. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009 και λήξης η ημερομηνία εξάντλησης των διαθεσίμων πιστώσεων του Μέτρου.  Το προβλεπόμενο ύψος νομικής δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 292313/2622/3.7.2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αιτήσεων ενίσχυσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. μέχρι εξαντλήσεως του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Εφόσον όμως υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις από την Κ.Υ.Α., μετά από τροποποίησή της (άρθρο 35 παραγρ. 1) και από πιθανές ανακατανομές διαφόρων μέτρων του Προγράμματος, δύναται το ποσό των 300 εκατ. ευρώ να αυξηθεί έτι περαιτέρω.   Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους της περιοχής των νήσων Αιγαίου Πελάγους και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκ. ευρώ.Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η oικονομική βιωσιμότητα, που πληρούν τις ελάχιστες, προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την εργασιακή ασφάλεια κ.λ.π. και που παρέχουν σαφείς εγγυήσεις, για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς στα πλαίσια του ανωτέρω Μέτρου, υποβάλλονται μόνο μια φορά από τον ίδιο δικαιούχο. Η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου στην ατομική επιχείρηση  ή στο Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που τελικά επιβαρύνεται με το κόστος πραγματοποίησης της πράξης. Ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εφαρμογή του ανωτέρω Μέτρου δίνεται τόσο σε πυρόπληκτες περιοχές όσο και σε περιοχές που επλήγησαν από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (βαμβακοπαραγωγικές), με πριμοδότηση της βαθμολογίας τους. Ενδέχεται να ισχύσει η πριμοδότηση της βαθμολογίας και για τις καπνοπαραγωγικές περιοχές μετά όμως από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής άλλων μέτρων που έχουν στοχευθεί υπέρ των περιοχών αυτών και δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.   Τι χρηματοδοτείται: Στα πλαίσια του παραπάνω Μέτρου θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς: ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ , ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.  Οι Δράσεις που ενισχύονται ανά Τομέα, αναφέρονται λεπτομερώς στην ΚΥΑ 292313/2622/3.7.2009  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις ανά τομέα : §        Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).§        Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος. §        ΑυγάΠουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών. §        Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι. §        Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών. §        Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ. §        Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ. §        Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. §        Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών. §         Ανθη,  με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων. §         Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ. §        Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. §        Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.  Αποκλείεται η ενίσχυση α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου και δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.  Αιτήσεις ενίσχυσης που γίνονται δεκτές πρέπει να έχουν κατά την αίτηση επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100χιλ. ευρώ μέχρι 15εκατ. ευρώ.  Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. (ανοικτή προκήρυξη) και δύναται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. και η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.  Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς στα πλαίσια του ανωτέρω Μέτρου, υποβάλλονται μόνο μια φορά από τον ίδιο δικαιούχο.   Ύψος και είδος ενίσχυσης:  Το ποσοστό ενίσχυσης στις Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης διαφοροποιείται κλιμακούμενο από 50% για αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1,5 εκατομ. ΕΥΡΩ, 45% για το τμήμα επιλέξιμου Προϋπολογισμού από 1,5 εκατομ. ΕΥΡΩ μέχρι 3,0 εκατομ. ΕΥΡΩ, 40% για το τμήμα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 3,0 εκατομ.ΕΥΡΩ μέχρι 6,0 εκατομ. ΕΥΡΩ και 35% για τα τμήματα των επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 6,0 εκατομ. ΕΥΡΩΤο ποσοστό ενίσχυσης για τις υπόλοιπες Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα) διαφοροποιείται κλιμακούμενο από 40% για αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6 εκατ. ευρώ και 35% για το τμήμα του επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 6 εκατ. ευρώ.  Ειδικά, για τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης και Εύβοιας), το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται στις δύο πρώτες κατηγορίες κατά 15%, στην τρίτη κατηγορία κατά 10% και στην τέταρτη κατηγορία παραμένει το ίδιο, δηλαδή α) 65%, β) 60%, γ) 50% και δ) 35%.  Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 υπαλλήλους και μέχρι 750 ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 200εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης, χωρίς κλιμάκωση.  Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 300.000.000,00 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ  


Αρμόδιος Φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χειριστής:   Τζένυ Καραφαντή Διεύθυνση:  Αχαρνών 5 Αθήνα Τηλέφωνο:  210 2124323/ 2124325 Ιστοσελίδα:   http://www.agrotikianaptixi.gr

 Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα υποβάλλονται:    1.                        στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα, όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου  και ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη για την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (1 αντίγραφο καθώς και ένα πλήρες σε ηλεκτρονική μορφή) 2.                        στην αρμόδια καθ’ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου (1 αντίγραφο)3.                        στην Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου, Πατησίων 207 - Αθήνα (1 αντίγραφο)4.                        στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, Καπνοκοπτηρίου 6 - Αθήνα, προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς Κρέατος, Γάλακτος και Αυγών - Πουλερικών (1 αντίγραφο) 5.                        στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση (1 αντίγραφο) 

Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς. Πληροφορίες – έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από την Δ/νση Προγραμματισμού  & Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, Αχαρνών 5 – Αθήνα ή από τις οικείες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Δ/νσεις Αγροτικής (Γεωργικής) Ανάπτυξης ή από το Διαδικτυακό τόπο http://www.agrotikianaptixi.gr και η έναρξη παραλαβής του εν λόγω υλικού ξεκινά από την 10η Αυγούστου 2009.


Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=846f8ae1151d1a3d Πρόσκληση Μέτρου 123Α:   Κατεβάστε το αρχείο ΚΥΑ Μέτρου 123Α:   Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπα σχετικά με φάκελο υποβολής υποψηφιότητας:   Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή