ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
14/08/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 
 
Νέα προγράμματα για την "πράσινη επιχειρηματικότητα" Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα1.      Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009»Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009», που αφορά την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων υποχρεωτικά σε Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν τουλάχιστον μία τριετία στον ελληνικό χώρο. Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια καθώς και άυλες επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε πάγια αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, ανέγερση νέων ή επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κλπ., ενώ οι άυλες αφορούν δαπάνες αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς εξοπλισμού, κλπ. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μία μόνο πρόταση, δεν πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα, ισχύει ο κανόνας de minimis και να λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ενώ στο 60% ανέρχεται για τα νησιά και τις πυρόπληκτες περιοχές. Η διάρκεια δε υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης στο πρόγραμμα. Πρόγραμμα ενίσχυσης για «Πράσινη Επιχείρηση» Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» με σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία αυτή καθαυτή των επιχειρήσεων, δηλαδή να είναι οι επιχειρήσεις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα της μεταποίησης. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων και ενσωμάτωσης προτύπων, με στόχο την συμμόρφωση του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και ισχύει ο Κανονισμός de minimis. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% με εξαίρεση τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων και τις σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, όπου η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 60%. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία πρόταση, οι δαπάνες να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, η έναρξη του έργου δεν έγινε πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος και αναλαμβάνουν την δέσμευση ότι θα καλύψουν την ίδια συμμετοχή αν εγκριθεί η πρόταση.2.      Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για «Πράσινες Υποδομές»  Το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές», η δράση του οποίου έχει σαν στόχο την ενίσχυση ή την δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, κλπ. Ειδικοί δε στόχοι του προγράμματος είναι ο προσανατολισμός της επιχείρησης στις ανωτέρω δραστηριότητες και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες ή νέες πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό (διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση, κλπ.) και με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ και οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή δεν έχουν υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 ευρώ έως και 3 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά χρηματοδότησης ανέρχονται σε 30% - 60% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης. Στους νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης (πλην των ΒΕΠΕ και των νησιών) ανέρχεται σε 30% ενώ στα νησιά με κατοίκους κάτω των 5.000 κατοίκων και στις σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές ανέρχεται σε 60%. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν επενδύσεις που αφορούν συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και ειδικών υλικών.Σημείωση: Οι προτάσεις και για τα τρία προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 22-9-2009. 
 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να τα βρίσκουν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
odhgosmetegatastashs_F12277_F12072_F805975585.pdf
prasinesypodomesodhgos_F12404_F12131_F1540502286.pdf
prasiniepixeirisiodhgosprogrammatos_F12597_F12183_F2102735779.pdf