ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009''
20/07/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

          Η παρούσα προδημοσίευση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση και υψηλή προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, για ποιότητα με περιβαλλοντική ευαισθησία, στην ενίσχυση εξωστρέφειας και  ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στην Πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων , στην Βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης, στην  Ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους και τέλος στην Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν γίνει  από την 11/07/2009  και μετά μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται μετά την 15/10/2009.            Επιλέξιμες θεωρούνται επιχειρήσεις που :

 • Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ).
 • Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του Οδηγού σύμφωνα με την ταξινόμηση των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).
 • Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
 •  Ασκούν δραστηριότητα πριν την  01/01/2007 και έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική περίοδο.
 • Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα.
 • Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid).
 • Δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Δεν είναι προβληματική επιχείρηση.
 • Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000€ για τα έτη 2007 & 2008 και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός.
 • Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δεν διαθέτει τις σχετικές υποδομές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραμμα).

  Η δημόσια Χρηματοδότηση του κάθε έργου  είναι 50%.Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται : Από 30.000 έως  80.000€ ή 150.000€ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα είναι :

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Επαλήθευση και πιστοποίηση.
 • Διαμόρφωση χώρων.
 • Δαπάνες Ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) και Λογισμικού (Software)
 • Δαπάνες συμβούλων.

   

Υποβολή Προτάσεων

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου). Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. Τα έντυπο υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους: ΥΠΑΝ (www.ypan.gr), ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr) και ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). Για την αποτελεσματική αξιολόγηση της πρότασης η χρήση της συγκεκριμένης διάρθρωσης, που παρουσιάζεται στο έντυπο, είναι επιβεβλημένη. Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον ΕΦΕΠΑΕ. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή