ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ σε ΜΜΕ
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  σε ΜΜΕ  Επιχειρήσεις στην ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και στο ΕΜΠΟΡΙΟ  &  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  για επενδύσεις   αναβάθμισης των .

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π.  δράση  ανάπτυξης  και  ενίσχυσης  ΜΜΕ  που  εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ
Αποδέκτες:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν  πριν από  1/1/2007 και οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη διασυνοριακή δραστηριότητα(εισαγωγες-εξαγωγες)σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο στο 5% του κύκλου εργασιών  τα τελευταία χρόνια που προέρχεται  από τη χώρα που το πρόγραμμα αφορά σε κάθε  περίπτωση.
Yποβολή αιτήσεων:10 Απρίλιου-9 Μάιου 2008 στις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Είδος ενίσχυσης:  Επιχορήγηση  50%,  επί προϋπολογισμού  επένδυσης από   20.000   έως  250.000 ευρώ.


    Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν:
α) οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που ασχολούνται με την Μεταποίηση και το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες εκτός από τα ξενοδοχειακά καταλύματα, (επιλέγονται σχεδόν όλοι οι τομείς ανάλογα με την δραστηριότητα τους, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων).
β) έχουν την έδρα τους οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους στους νομούς που αναφέρονται στον πίνακα “Eπιλέξιμοι Nομοί”  για κάθε χώρα .
γ) το ποσοστό της διασυνοριακής  δραστηριότητας  σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο στο 5% υπολογίζεται από στοιχεία που προκύπτουν από την προσκόμιση σχετικών  τιμολογίων, συμβάσεων, συμφωνητικών, αντιγράφου φορολογικής δήλωσης και άλλων συναφών εγγράφων όπου  τεκμηριώνεται και θα πιστοποιείται η σχετική δραστηριότητα  από σχετικά παραστατικά πληρωμών.
 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Να απασχολούν από 0 έως 250 εργαζόμενους.
• Να έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2007 και να εμφανίζουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών  από  20.000  μέχρι 50.000.000  ευρώ.
• Να  διαθέτουν  αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης, τουλάχιστον του  25%  επί του συνόλου του προτεινόμενου προς επιχορήγηση  προϋπολογισμού.
• Να μην έχουν δυσμενή στοιχεία.
• Να έχουν αναπτυξιακό επιχειρηματικό προφίλ και προοπτικές.                                                                                                                                              
     Τι χρηματοδοτείται:

Επενδύσεις στην Ελληνική Επικράτεια και για κάθε πρόγραμμα στους συγκεκριμένους νομούς που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα (επιλέξιμοι νομοί) οι οποίες αφορούν:
• Απόκτηση νέων μηχανημάτων και καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού.              
• Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών  διαχείρισης και ελέγχου διοικητικών λειτουργιών, προμήθεια και   εγκατάσταση  λογισμικού και  εξοπλισμού πληροφορικής                            
• Εφαρμογή  συστημάτων αυτοματοποίησης, διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας, ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ
• Δαπάνες προώθησης και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δικαιώματα τεχνογνωσίας  κλπ.
• Δεν επιχορηγούνται δαπάνες για κτιριακές εργασίες και για αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

 

          Είδος δημόσιας ενίσχυσης:
Επιχορήγηση  50%  επί  του  προϋπολογισμού  της  επενδυτικής  πρότασης, ο οποίος  θα  κυμαίνεται από   20.000  έως 250.000 ευρώ. Η  επιχορήγηση  καταβάλλεται  μετά  την ολοκλήρωση  και  πιστοποίηση της  επένδυσης. 
Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης
Στις δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο (Φ.Π.Α.) ο οποίος  επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Οι δαπάνες  που πραγματοποιήθηκαν  μετά  την  υποβολή  της επενδυτικής  πρότασης και  πριν την υπογραφή  της σχετικής  σύμβασης, κρίνονται επιλέξιμες εφόσον  υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Επιλέξιμοι νομοί για επενδύσεις από επιχειρήσεις που έχουν διασυνοριακή συνεργασία με κάθε χώρα.

1 EΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ
2 ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3 ΕΛΛΑΔΑ – Π.Γ.Δ.Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει :
α)την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία και το ιστορικό και δραστηριότητα της εταιρίας ,την αναλυτική περιγραφή  της επένδυσης, ον βασικό επιχειρηματικό σχεδιασμό που συνεπάγεται, την συμβολή της στην ανάπτυξη της περιοχής και της περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της .
Η  μελέτη αυτή συντασσεται είτε online είτε offline σε συγκεκριμένο αρχείο και στην συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

β)την τεκμηρίωση της επένδυσης με αντίστοιχες προσφορές από προμηθευτές που θα συμπεριληφθούν στον φάκελο της πρότασης και την προσκόμιση από την εταιρία μιας σειράς από δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική λίστα και αφορούν την νόμιμη υπόσταση της εταιρίας και τα οικονομικά της στοιχεία τα τελευταία 3 χρόνια.


 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  σε ΜΜΕ  Επιχειρήσεις στην ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και στο ΕΜΠΟΡΙΟ  &  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  για επενδύσεις   αναβάθμισης των .

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π.  δράση  ανάπτυξης  και  ενίσχυσης  ΜΜΕ  που  εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ
Αποδέκτες:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν  πριν από  1/1/2007 και οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη διασυνοριακή δραστηριότητα(εισαγωγες-εξαγωγες)σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο στο 5% του κύκλου εργασιών  τα τελευταία χρόνια που προέρχεται  από τη χώρα που το πρόγραμμα αφορά σε κάθε  περίπτωση.
Yποβολή αιτήσεων:10 Απρίλιου-9 Μάιου 2008 στις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Είδος ενίσχυσης:  Επιχορήγηση  50%,  επί προϋπολογισμού  επένδυσης από   20.000   έως  250.000 ευρώ.


    Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν:
α) οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που ασχολούνται με την Μεταποίηση και το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες εκτός από τα ξενοδοχειακά καταλύματα, (επιλέγονται σχεδόν όλοι οι τομείς ανάλογα με την δραστηριότητα τους, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων).
β) έχουν την έδρα τους οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους στους νομούς που αναφέρονται στον πίνακα “Eπιλέξιμοι Nομοί”  για κάθε χώρα .
γ) το ποσοστό της διασυνοριακής  δραστηριότητας  σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο στο 5% υπολογίζεται από στοιχεία που προκύπτουν από την προσκόμιση σχετικών  τιμολογίων, συμβάσεων, συμφωνητικών, αντιγράφου φορολογικής δήλωσης και άλλων συναφών εγγράφων όπου  τεκμηριώνεται και θα πιστοποιείται η σχετική δραστηριότητα  από σχετικά παραστατικά πληρωμών.
 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Να απασχολούν από 0 έως 250 εργαζόμενους.
• Να έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2007 και να εμφανίζουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών  από  20.000  μέχρι 50.000.000  ευρώ.
• Να  διαθέτουν  αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης, τουλάχιστον του  25%  επί του συνόλου του προτεινόμενου προς επιχορήγηση  προϋπολογισμού.
• Να μην έχουν δυσμενή στοιχεία.
• Να έχουν αναπτυξιακό επιχειρηματικό προφίλ και προοπτικές.                                                                                                                                              
     Τι χρηματοδοτείται:

Επενδύσεις στην Ελληνική Επικράτεια και για κάθε πρόγραμμα στους συγκεκριμένους νομούς που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα (επιλέξιμοι νομοί) οι οποίες αφορούν:
• Απόκτηση νέων μηχανημάτων και καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού.              
• Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών  διαχείρισης και ελέγχου διοικητικών λειτουργιών, προμήθεια και   εγκατάσταση  λογισμικού και  εξοπλισμού πληροφορικής                            
• Εφαρμογή  συστημάτων αυτοματοποίησης, διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας, ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ
• Δαπάνες προώθησης και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δικαιώματα τεχνογνωσίας  κλπ.
• Δεν επιχορηγούνται δαπάνες για κτιριακές εργασίες και για αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

 

          Είδος δημόσιας ενίσχυσης:
Επιχορήγηση  50%  επί  του  προϋπολογισμού  της  επενδυτικής  πρότασης, ο οποίος  θα  κυμαίνεται από   20.000  έως 250.000 ευρώ. Η  επιχορήγηση  καταβάλλεται  μετά  την ολοκλήρωση  και  πιστοποίηση της  επένδυσης. 
Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης
Στις δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο (Φ.Π.Α.) ο οποίος  επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Οι δαπάνες  που πραγματοποιήθηκαν  μετά  την  υποβολή  της επενδυτικής  πρότασης και  πριν την υπογραφή  της σχετικής  σύμβασης, κρίνονται επιλέξιμες εφόσον  υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Επιλέξιμοι νομοί για επενδύσεις από επιχειρήσεις που έχουν διασυνοριακή συνεργασία με κάθε χώρα.

1 EΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ
2 ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3 ΕΛΛΑΔΑ – Π.Γ.Δ.Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει :
α)την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία και το ιστορικό και δραστηριότητα της εταιρίας ,την αναλυτική περιγραφή  της επένδυσης, ον βασικό επιχειρηματικό σχεδιασμό που συνεπάγεται, την συμβολή της στην ανάπτυξη της περιοχής και της περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της .
Η  μελέτη αυτή συντασσεται είτε online είτε offline σε συγκεκριμένο αρχείο και στην συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

β)την τεκμηρίωση της επένδυσης με αντίστοιχες προσφορές από προμηθευτές που θα συμπεριληφθούν στον φάκελο της πρότασης και την προσκόμιση από την εταιρία μιας σειράς από δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική λίστα και αφορούν την νόμιμη υπόσταση της εταιρίας και τα οικονομικά της στοιχεία τα τελευταία 3 χρόνια.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή