ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Ψηφιακό Άλμα»- Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης.
20/06/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 alma_F1421367592.jpg

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και οι Απορρίψεις των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Στην Απόφαση παρουσιάζεται η βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης (Πίνακας 1 της Απόφασης).

 

Επίσης ανακοινώνεται η απόρριψη είκοσι δύο (22) Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης, με το σχετικό/ούς λόγο/ους απόρριψης, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 1.318.480,43 ευρώ (Πίνακας 2 της Απόφασης).

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20190618_PSIFIAKO_ALMA_PINAKAS_KATATAKSIS_KAI_APORIPSEIS_F2062619298.pdf