ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης για την Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος».
20/06/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ,  της πρώτης (1ης) περιόδου υποβολών.

 

Συγκεκριμένα στην Απόφαση περιλαμβάνεται:

 

α) η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός (2.661) επιχειρηματικών σχεδίων που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, , ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.

β) η κατάρτιση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, για την 1η περίοδο υποβολής, με χίλια τριακόσια σαράντα οκτώ (1.348) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 32.843.212,30 ευρώ, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, προσαυξημένη κατά 20%.

γ) η απόρριψη ως μη επιλέξιμων, ενενήντα οκτώ (98) επιχειρηματικών σχεδίων, για την 1η περίοδο υποβολής, λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς στοιχείων σε μη επιτρεπόμενα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου και δέκα τεσσάρων (14) επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω βαθμολογίας ή και για άλλο λόγο σύμφωνα με την Πρόσκληση.

 

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

 

Για τις αιτήσεις του συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, θα πρέπει οι δυνητικοί δικαιούχοι  να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, το αργότερο έως την Παρασκευή 19/07/2019.

 

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.

 

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20190314_Sumpliromatikos_Katalogos_PtuxiouxoiBkuklos_1Hperiodos_F2071458318.pdf