ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημέρωση Δικαιούχων για επικείμενη λήξη χρόνου υλοποίησης έργων στο Πρόγραμμα της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΑΑ
27/11/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με την με υπ’ αριθμ.:3229/764/A2/27-5-2015 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, η διάρκεια υλοποίησης όλων των ενταγμένων έργων λήγει την 31/12/2015.


Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, η δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ Αίτημα Ολοκλήρωσης, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού. Σημειώνουμε ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωμής, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη 31/12/2015.
Για τα έργα εκείνα, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχει καθυστερήσει η υποβολή ενδιάμεσων αιτημάτων ελέγχου, δύναται να αξιολογηθεί & να ληφθεί υπόψη, από τη πλευρά της δικαιούχου, η δυνατότητα αποστολής απευθείας τελικού αιτήματος πληρωμής.


Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) η δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις Δημοσιότητας που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828 /2006 της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 έτη από την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να παραμένει αναρτημένη η αναμνηστική πινακίδα, σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση, βάσει των προδιαγραφών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του φορέα μας και συγκεκριμένα στο link:
http://diaxeiristiki.gr/images/pinakides_dimosiotitas_08_10_2015/08_10_2015/ethniko_apothematiko_aprovlepton.pdf.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και ότι δύναται να γίνουν δειγματοληπτικά επιτόπιοι έλεγχοι των έργων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε έως την 30/11/2015, στα γραφεία του φορέα μας φάκελο με την ένδειξη του Προγράμματος, το κωδικό έργου και την επωνυμία της επιχείρησης, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό από το χώρο της επένδυσης, με τη πινακίδα δημοσιότητας αναρτημένη σε αυτόν.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
enimerosi-epikeimeni-liksi-gynaikeias-epeea_F823887535.pdf