ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Εγγραφή Μελών
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Εγγραφή Μελών Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η admin   
27.12.05

Η αναγγελία της εγγραφής γίνεται από τον κατά νόμο αρμόδιο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί η υποβολή ορισμένων ακόμη δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

 

 

 

 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Φωτοτυπία της ανακοίνωσης για καταχώρηση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έδρας της (Τμήμα Εμπορίου).

4.       Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για τη συγκρότηση σε Σώμα και τις αρμοδιότητες αυτών που θα την εκπροσωπούν στις διάφορες αρχές.

5.       Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

6.       Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

7.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

 

 

 

 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

4.       Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.

5.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή ή διαχειριστών.

 

 

 

 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Απόφαση Ειρηνοδικείου για έγκριση καταστατικού.

4.       Πράξη Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των μελών των οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου.

5.       Πράξη Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου για συγκρότηση σε Σώμα.

 

 

 

 

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

4.       Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.

5.       Επιστολή της Ε.Π.Ε. με το δείγμα υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος.

6.       Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.

 

 

 

 

Υποκαταστήματα Α.Ε.

1.       Φωτοτυπία έναρξης λειτουργίας Υποκαταστήματος,
ή Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Υποκαταστήματος.

2.       Αρχικό καταστατικό και τροποποιήσεις.

3.       Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού και η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη.

4.       Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.

5.       Επιστολή της Α.Ε. με το δείγμα Υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή