ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.249/93).

 

 

1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

2.       Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου (φωτοτυπία).

3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Β γενικής χρήσεως (από την Εισαγγελία)

4.       Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο).

5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο).

6.       Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

 

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή ομογενής ή άλλος κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 530/91 "Διευκόλυνση δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Α.205).

 

Για την εγγραφή εταιρίας κάθε είδους, προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο πάνω, θα αναφέρονται στο πρόσωπο του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή