ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων

 


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Δοκίμων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και την υπ' αριθμ. Κ3-11087/27-11-200 Υπουργική Απόφαση.

1.       Αίτηση (δίδεται από το Επιμελητήριο).

2.       Αστυνομική Ταυτότητα (ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα).

3.       Αποδεικτικό Σπουδών (Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για τα μέλη της εθνικής Αντίστασης και τους Πολιτικούς Πρόσφυγες).

4.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία).

5.       Βεβαίωση ότι δεν τελεί σε δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση - συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο).

6.       Πιστοποίηση μη πτωχεύσεως (από το Πρωτοδικείο).

7.       Βεβαίωση εγγραφής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρισμένου φορέα εκπαίδευσης.

8.       Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 που να δηλώνονται τα εξής:
-"θα προσκομίσω εντός του εξαμήνου ή μετά τις επιτυχείς εξετάσεις μου, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος".

9.       Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 που να δηλώνονται τα εξής:
-α) "δεν θα οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλιζόμενο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση".
-β) "δεν είμαι δημόσιος , δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή Εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης".

10.   Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις του διαμεσολαβούντος.

11.   Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή