ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
29/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 198          

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                     

Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                                                               

ΤΗΛ: 26610 39813, 80575                                                                                                       

e-mail: info@corfucci.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν:

 

1.       Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

2.       Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3.       Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4.       την με αριθμό 1/27-01-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με ΑΔΑ: 6ΝΩΜ469ΗΛΙ-ΤΩΒ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση, υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021.

5.       Το με αρ. πρωτ. 155/28.01.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008060537.

6.       την με αρ.πρωτ.175/28.1.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΡΧ046ΗΛΙ-8Α9

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Επιμελητήριου Κέρκυρας  προκειμένου να προβεί  στην ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» εκτιμώμενης δαπάνης 5.000,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμός κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  για το έτος 2021.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας  καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως οικονομική προσφορά στο αντικείμενο  της παρούσας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.   Γενική καθαριότητα  χώρων 2 φορές την εβδομάδα που περιλαμβάνουν

(Ισόγειο, όλοι οι χώροι, πάγκοι, γραφεία, τουαλέτες, κουζίνα κτλ. Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα.)

1ος  όροφος

όλοι οι χώροι, αίθουσες, γραφεία, κουζίνα και τουαλέτες (ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα)

2ος όροφος 

μεγάλη αίθουσα  εκδηλώσεων (ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα)

3ος όροφος 

τουαλέτες

Κοινοί  χώροι

διάδρομος  σκάλες, είσοδοι, ασανσέρ, εξωτερικοί  χώροι, (ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα)

2.   Καθαρισμός των υαλοπινάκων του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και των χώρων του υπογείου, μία φορά το 2μήνο.

3.   υλικά που απαιτούνται για την καθαριότητα  των χώρων του κτιρίου

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ

Οι οικονομικές προσφορές θα αποστέλλονται στην διεύθυνση Επιμελητήριο Κέρκυρας  Αριστοτέλους 2 ΚΕΡΚΥΡΑ  Τ.Κ 49100 με την ένδειξη «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και θα αναφέρεται  ο τίτλος του Επιμελητηρίου  Κέρκυρας, η ημερομηνία κατάθεσης  της προσφοράς  και τα στοιχεία του αποστολέα.

Θα ακολουθηθεί  η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με το Ν 4412/2016 άρθρο 118 από το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας έως τις 5/2/2021 στα γραφεία του Επιμελητηρίου  Αριστοτέλους 2  Κέρκυρα  και ώρες από 8.00 π.μ.  έως 14.30 μ.μ. Υπεύθυνη  κα Κουλούρη Σπυριδούλα και κα. Κόκκοτα Λένα στο τηλ. 2661039813-14.

Η τιμή που θα δοθεί θα παραμείνει σταθερή  για ολόκληρη  τη διάρκεια  της σύμβασης  χωρίς καμία προσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISIENDIAFERONTOSKATHARISMOU_2021_F63858058.pdf