ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Πρόσκληση ΠΙΝ της δράσης για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» (ION97).
07/10/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για την Πρόσκληση της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων’’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» (ION97).

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, υπέγραψε την πρόσκληση πρότασης της δράσης “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα Ιόνια Νησιά”, παρουσία του Προέδρου του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Αλέξανδρου Αλεξάκη και των Προέδρων των Επιμελητηρίων Κέρκυρας κ. Γιώργου Χονδρογιάννη, Λευκάδας κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση και Ζακύνθου κ. Φώτη Κόττη.

Παράλληλα, υπέγραψε την εκχώρηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ ποσού ύψους 14.000.000 ευρώ για την διαχείριση της εν λόγω δράσης.

Αντικείμενο της Δράσης:

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 •      των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 •      των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 •       του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 •      του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 •     Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 •     κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 •      νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,
 •      έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 •       δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 •     έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

 •         Ανώνυμη Εταιρία,
 •         Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 •         Ομόρρυθμη Εταιρία,
 •         Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 •         Ι.Κ.Ε,
 •         Ατομική Επιχείρηση,
 •         Ν.Ε.Π.Α.,
 •         Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός
 •         Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 •         Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 •         Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
 •         Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ.

Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά στους τομείς δραστηριότητας ως εξής:

 •      ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: 20%
 •      TΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: EMΠΟΡΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40%
 •      ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ40%

 

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου 2020 (06.00 π,μ.) και λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2020 (14.00).

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης.

 

 

Με εκτίμηση

  

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων                 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ANALYTIKI-PROSKLISI-MME-COVID-19_F585260969.pdf