ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
27/09/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του  Επιμελητηρίου  Κέρκυρας  ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των τριάντα ενός (31) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διενεργηθούν την 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Παρασκευή –Σάββατο και Κυριακή αντιστοίχως  και ώρα από 9.00π.μ. έως 17:00μ.μ. στο κατάστημα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (οδός Αριστοτέλους 2).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 30/11/2016).

Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που μέχρι 20/10/2017 και ώρα 2.30μ.μ. έχουν καταβάλει τις εισφορές τους ως εξής:

Α]νομικά πρόσωπα- μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει  τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος [2016]το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι και τις 20/10/2017 και ώρα 2.30μμ.

 Β]φυσικά πρόσωπα - μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι  και το προηγούμενο έτος των εκλογών {2016} ή την ετήσια συνδρομή  στο οικείο Επιμελητήριο, μέχρι τουλάχιστον για το προηγούμενο των εκλογών έτος [2016] και διακανονίσουν  τις οφειλές τους μέχρι και το έτος 2014 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι μέχρι και τις 20/10/2017   και ώρα 2.30μμ.

*να σημειωθεί ότι αναφορικά με τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να γνωστοποιείται ΑΜΕΣΑ η απόδειξη πληρωμής στο Επιμελητήριο ώστε να προκύπτει το εμπρόθεσμο της πληρωμής (ΩΡΑ).

Σημειώνεται ότι το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά με μυστική   ψηφοφορία και απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή του είναι η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου. Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.


Η καταχώρηση των μελών στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται ως εξής: Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου που τηρούν τα Επιμελητήρια και το ΓΕΜΗ  για τα Μέλη τους:

α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων, 

β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες καθώς και τα στοιχεία των ομορρύθμων και ετερορρύθμων μελών για  ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο μέλη,

γ.τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και

δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.

ε. τα στοιχεία των  διαχειριστών-μελών   ΙΚΕ [μέχρι  δύο μέλη]

στ. τα στοιχεία του διαχειριστού στην Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και στην Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Η Εκλογική Επιτροπή του   Επιμελητηρίου  Κέρκυρας  καλεί τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι  δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους ,για τις οποίες έντυπος τύπος διατίθεται από τη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.corfucci.grΟι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή, επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μμ.

Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που δεν θα υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία, δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως:

  • Κάθε προσωπική εταιρεία (ΟΕ) μέχρι και δύο ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
  • Κάθε προσωπική εταιρεία (ΕΕ) μέχρι και δύο ψήφους των ομορρύθμων ή ενός ομορρύθμου και ενός ετερορρύθμου εταίρου της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
  • Κάθε Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
  • Κάθε Α.Ε. τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Κάθε υποκατάστημα ΝΠ, μία ψήφο του διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
  • Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία ψήφο του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
  • Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.
  • Κάθε ΙΚΕ  δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστού και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται  από την εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι εκλόγιμοι, δηλαδή υποψήφιοι για να εκλεγούν, είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά, είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ,) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, είτε ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών ή Συνεταιρισμών ,ή μέλη  ΙΚΕ ή ως Διευθυντές ή αναπληρωτές διευθυντές υποκαταστημάτων ελληνικών επιχειρήσεων ή εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων και δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005. Δεν είναι εκλόγιμοι οι συνταξιούχοι.

 Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας καλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 31/10/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου περί καταθέσεως σε αυτό του ποσού των 50,00 ευρώ.
Η αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα έντυπα εξουσιοδότησης χορηγούνται από τη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής. Είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.corfucci.gr, από όπου μπορούν να εκτυπωθούν (ώρες λειτουργίας του πρωτοκόλλου της Εκλογικής Επιτροπής κάθε εργάσιμη ημέρα, 8:30π.μ. - 14:00μ.μ.)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου  από τον επικεφαλής αυτού, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι την 31 /10/ 2017 ημέρα Τρίτη και κατά τις εργάσιμες ώρες, (8.00 π.μ. – 12:00 μ.μ.).

Οι υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

 Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το Ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού 50,00 € (ανά υποψήφιο) και συνοδεύεται επίσης από Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ,του άρθρου 3γ, του ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.

 Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα Πατρός, επάγγελμα, τμήμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον Συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην Εκλογική Επιτροπή. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Η ανακήρυξη υποψηφίων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει εντός 10 ημερών από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων ,ήτοι έως 10/11/2017  και η σχετική απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής θα αναρτηθεί άμεσα στο κατάστημα του Επιμελητηρίου για να λάβουν γνώση οι εκλογείς και να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Η σύνταξη και κύρωση των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα γίνει την 31/10/2017. Θα εκτεθούν επί τρεις ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου , αφού θα έχει δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα  τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έκθεσή τους.

Εντός τριών ημερών από τη λήξη  της προθεσμίας της έκθεσης υποβάλλονται ενστάσεις από τους έχοντες αντιρρήσεις επί των προσωρινών καταλόγων , οι οποίες θα κοινοποιούνται μέσω Δικαστικού Επιμελητή στην γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στο κατάστημα του Επιμελητηρίου,  ενώ η εκδίκασή τους θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή εντός τριών ημερών.

Η σύνταξη των οριστικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μετά την εκδίκαση των ενστάσεων. Σύμφωνα με την υπ΄αρ 95558-6/9/2017 απόφαση  του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίστηκε ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος ως εξής:

 

Τμήμα Εμπορικό 9 έδρες

Τμήμα Υπηρεσιών 10 έδρες

Τμήμα  Μεταποιητικό  5 έδρες

Τμήμα Τουριστικό 7 έδρες

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΒΑΡΟΤΣΗ

 

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής  στο τηλ.2661080575 κ. Γαστεράτου, στη Διοικητική Προϊσταμένη  του Επιμελητηρίου  κ. Κουλούρη  2661080576 και στην κ. Κόκκοτα  2661039813-14 για συνδρομές Επιμελητηρίου.

Επίσης όλες οι αιτήσεις και τα έντυπα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.corfucci.gr

 

Πατήστε πάνω στα έντυπα για να τα κατεβάσετε.

 

 

ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΕΠΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΠ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΕ ΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΕΠΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΕ ΕΠΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΠ