ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.
12/06/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 62784/2017 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης σε ότι έχει να κάνει με την Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων.

 

Με την εγκύκλιο αυτή το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δίνει οδηγίες για τα ακόλουθα θέματα:

 • Κατάταξη οντοτήτων και ομίλων με βάση τα ΕΛΠ
 • Σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία κατά περίπτωση οντότητας
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)
 • Έκθεση ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων -Πότε είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ελεγκτές.
 • Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή/των - Περιεχόμενη έκθεσης
 • Έκθεση (Κατάσταση) Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις
 • Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ) - Ποιοι είναι οι υπόχρεοι για δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
 • Νέες πρόνοιες σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και δημοσίευσης αποφάσεων αυτών)
 • Προβλέψεις άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της εγκυκλίου

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή