ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημέρωση αναφορικά με το άρθρο 12 του ν. 4541/2018
12/11/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας για την εφαρμογή του άρθρου 12, του ν. 4541/2018, σύμφωνα με το οποίο Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή