ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων - Κατατέθηκε η τροπολογία
06/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων για το έτος 2021 (ν.4825/ΦΕΚ 157 άρθρο 56). Η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες για τις ανώνυμες εταιρείες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης για το έτος 2021, όπως αναφέρεται σε νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η παράταση αυτή δίνεται για να διευκολυνθούν εκτάκτως οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί στο έργο τους που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως αναφέρεται σε αιτιολογική έκθεση. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
FEK_F1582624066.pdf