ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ 1/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΒΑΚΩ
19/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ» εφαρμόζει ένα Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ELOT EN ISO 9001:2008

για τις δραστηριότητες «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Δημοσίων Έργων ή/ και Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων Προμηθειών / Υπηρεσιών, και Έργων που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα»

Γνωστοποίηση / Αποποίηση Ευθύνης  - Disclaimer

Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές ή/και απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους παραλήπτες (ή σε άτομα επισήμως υπεύθυνα για την παράδοση του στους αντίστοιχους σκοπούμενους παραλήπτες). Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διαγράψετε το παρόν μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Οι απόψεις που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα του μηνύματος και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ)

Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφάλειας προκειμένου το παρόν μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Internet)  δεν είναι ασφαλής, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ), δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του παρόντος ή των συνημμένων αρχείων του και συνίσταται να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν από τη χρήση του.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ 1-2021