ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προς τα μέλη μας, (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και όσους προτίθενται να ανανεώσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
02/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προς τα μέλη μας, (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και όσους προτίθενται να ανανεώσουν  το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

 

 Το εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο τις βεβαιώσεις περαίωσης των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει, όταν λήξει η πενταετία που το αφορά, προκειμένου να επιτύχει την επαναπιστοποίησή του βάσει επανεκπαίδευσης ενώ, στα υπόχρεα πρόσωπα περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν ασκούν αλλά προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αθροίζουν ελάχιστη διάρκεια 75 ωρών, κατά το δυνατόν, ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των τριών γνωστικών πεδίων (Τομείς Α, Β και Γ) και μεταξύ των ετών της πενταετίας, και δεν απαιτούνται κατά τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά με το πέρας της πενταετίας.

Ως έναρξη της περιόδου της πενταετίας ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο μητρώο πριν την 12/12/2014, είτε βάσει κεκτημένου δικαιώματος, είτε βάσει πιστοποιητικού γνώσεων. Για τα πρόσωπα αυτά, η πενταετία λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Μετά την 12/12/2014, η πενταετία αρχίζει από την ημερομηνία του πιστοποιητικού γνώσεων.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι τα  πρόσωπα της παρ.1 του αρθ 20 του ν.4583/18/12/2018 υποχρεούνται  σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών κατά έτος  προκειμένου να διατηρούν  ικανοποιητικό επίπεδο  ικανότητας και απόδοσης  και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα  στην απόφαση  της εποπτικής αρχής  της παρ.4  του άρθ.20. 

Για την ανανέωση των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  οι οποίες λήγουν στις 31/12/2019 οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

1) τις βεβαιώσεις  επανεκπαίδευσης,

2) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  εάν έχει λήξει,

3) την αστυνομική σας ταυτότητα,

4) εκτύπωση από το taxis για την εξακρίβωση ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή εργασιών,

5) εξόφληση συνδρομών, 10 ευρώ η ανανέωση  αδείας και 5 ευρώ η έκδοση πιστοποιητικού,

6) το ποινικό μητρώο ,και το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και δικαστικής αντίληψης θα αναζητηθούν από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων     

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή