ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των οικονομικών τους στοιχείων
04/07/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2682/3-6-2019 πράξη του Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που επισυνάπτονται.

 

Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019.

 

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και όλη η 2682/3-6-2019 πράξη του Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος, στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr/…/…/PressReleases/DispItem.aspx…

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ