ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ
24/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, με έδρα την Αθήνα, υπέβαλε στην υπηρεσία μας αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ). Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται δια της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 3α της υπ΄αριθμ. 3321/145849/ 25-10-2018 (ΦΕΚ 4980/Β) Υπουργικής Απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 22/03/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge

Παρακαλείται η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι υπόλοιποι συλλογικοί φορείς στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, να ενημερώσουν τα μέλη τους και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο το παρόν έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με το αίτημα.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ανακοίνωση αίτησης για ενστάσεις