ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων

 


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.248/93).

 

  1. Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο)
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. (φωτοτυπία) 
  3. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτήται μετάφραση τους απο το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας απο το Υπ. Παιδίας. (φωτοτυπία)
  4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία Μητρώου)
  5. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία Μητρώου)
  6. Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).
  7. Μισθωτηριο συμβόλαιο για την έδρα.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή