ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων στο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Ν.2170/1993.

1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

2.       Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).

3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία, αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία).

4.       Πιστοποιητικό δικαστικής απαγόρευσης ή αντίληψης (από το Πρωτοδικείο).

5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το πρωτοδικείο).

6.       Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις και έχει εργασθεί:
-είτε για τέσσερα χρόνια ως πράκτορας ή συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ως διευθυντής γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων ή ως διευθυντικό στέλεχος στις επιχειρήσεις αυτές ή ως διευθυντικό στέλεχος ελληνικής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή επιχείρησης μεσιτείας ασφαλίσεων.
-είτε για τρία χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα.
-είτε για δυο χρόνια με τις πιο πάνω ιδιότητες εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης ισοτίμου ή ισοδύναμου σχολής του εξωτερικού.
-είτε για ένα χρόνο με τις πιο πάνω ιδιότητες αν έχει και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
-είτε για δύο χρόνια ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή αντιπρόσωπος Αλόυδς Λονδίνου ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

7.       Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 που να δηλώνει τα εξής:
-«δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο, χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».
-«δεν είμαι Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης».

8.       Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις των διαμεσολαβούντων.

9.       Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή