ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
14/06/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ενημερώνει, τις επιχειρήσεις με τις παρακάτω νομικές μορφές, που έχουν συσταθεί πριν από τις 4/4/2011, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του Επιμελητηρίου, ότι θα πρέπει να αυτοαπογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ, σε καθορισμένες προθεσμίες.

Η υποχρέωση αυτοπογραφής προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β/3-5-12) και Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β/30-5-12) που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

Η αυτοαπογραφή έλαβε παράταση και οι νέες προθεσμίες είναι:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
 • Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
 • Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
 • Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
 • Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
 • Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
 • Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
 • Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
 • Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
 • Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:
 • Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
 • Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
 • Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.
Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:
 • Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
 • Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.

Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεταισαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας.

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/30.5.2012 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
-Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) ,Περί Γ.Ε.ΜΗ.,εδάφ.3 και 4 ,παρ.4 ,άρθ.18 ,όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ.15 ,Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α)

-ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β)Καθορισμός τρόπου ,διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

-ΥΑ Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766Β)Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941/2012

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ1-1184/12-6-2012 Παροχή διαυκρινίσεων επί των Υ.Α.Αυτοαπογραφής (Κ1-941 και Κ1 -1136/2012 )

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AE_AITISI_AFTOAPOGRAFIS.doc
EPE_AITISI_AFTOAPOGRAFIS.doc
OE_EE_AITISI_AFTOAPOGRAFIS.doc

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (02/10/2012)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ.Η. (06/11/2012)