ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προδημοσίευση Προγράμματος ''Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές''
12/05/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι προδημοσιεύτηκε στις 3/5/2010 το Πρόγραμμα "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές" από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω του ΕΟΜΜΕΧ.

«Το ΥΠΟΙΑΝ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» σύµφωνα µε τους όρους του Οδηγού του Προγράμματος που θα οριστικοποιηθεί µε την προκήρυξη, του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος έως την ολοκλήρωση των έργων. Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ενισχύσεων σε υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών».

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που έχουν αρχισει την δραστηριότητα τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε με δραστηριότητα σε ένα από τους ΚΑΔ 2008 που αντιστοιχεί στους κωδικους 13,14,15 καθώς και οι κωδικοί 71.2 & 74.10.19. Επισημαίνετε ότι  ισχύει ο  κανονισμός de minimis ενώ, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις Franchising.

Όρια προϋπολογισμού: από 30.000€ έως 150.000€ για Μικρές & πολύ Μικρες επιχειρήσεις ενώ από 80.000€ έως 200.000€ για Μεσαίες επιχειρήσεις. Οι Μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν δημόσια επιχορήγηση  έως 40% ενώ, οι Μεσαίες έως 35% για την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η Ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%  ενώ η τραπεζική συμμετοχή το υπόλοιπο ποσοστό.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις εξής κατηγορίες:

·        Εξοπλισμό & ειδικές εγκαταστάσεις

·        Άυλες δαπάνες – Δαπάνες προβολής, προώθησης  και οργάνωσης, Δαπάνες ειδικών συμβούλων

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 12 μήνες από την απόφαση ένταξης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης εφόσον υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης.  Φορείς υλοποίησης του προγράμματος (ΕΦΔ) είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  - Διεύθυνση ΜΜΕ και ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε .

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με το ειδικό έντυπο υποβολής που παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρ. υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

Οι προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή (με συστημένη επιστολή, ιδιοχείρως ή ταχυμεταφορά) το αργότερο σε επτά ημέρες - ημερολογιακές – μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (όπως αυτή οριστεί με την προκήρυξη) στον ΕΟΜΜΕΧ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026.

*Δείτε την αναλυτική προδημοσίευση: ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ 2010

Σχετικοί σύνδεσμοι: Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Α.Ε: www.eommex.gr & ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν: www.ypoian.gr  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PRODIMOSIEFSI_ODIGOU_KEVD_teliko_3042010_F1048478887.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Παράταση υποβολής προτάσεων - Νέα ημερομηνία: 27/9/2010 (24/08/2010)